Privacy Verklaring

Marbon Chocolade events, Mechteldis van Hornestraat 15, 4854 EG, Bavel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lees deze verklaring zorgvuldig door. Om mijn werkzaamheden te verrichten, verwerk ik persoonsgegevens. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met derden. Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens welke Marbon verwerkt.

Marbon Chocolade events verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de diensten van Marbon en/of omdat je deze gegevens zelf aan Marbon verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Marbon verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • IP-adres
 • internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst van Marbon heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marbon.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Marbon gegevens nodig heeft

Marbon Chocolade events verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over je boeking bij Marbon.
 • Je te eventueel te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van je betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Marbon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Marbon gegevens bewaart

Marbon Chocolade events zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat Marbon de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Deze persoonsgegevens zal Marbon Chocolade events nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Uiteraard beveiligen we de verstrekte persoonsgegevens tegen misbruik en fraude.

Bij workshops en trainingen wordt gevraagd naar persoonlijke adresgegevens voor de facturatie. Daarin wordt opgenomen: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel leeftijd en reden workshop.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens bij Marbon. Dat betekent dat je bij Marbon een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Marbon van je beschikt in een computerbestand naar jou toe te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@marbon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Marbon je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Marbon Chocolade events zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, op je verzoek reageren.

Delen met anderen

Marbon Chocolade events verstrekt uitsluitend aan derden waarmee Marbon een samenwerkingsverband heeft en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle persoonsgegevens worden voorafgaand aan een workshop of training vrijwillig en met toestemming verstrekt door de deelnemer. Persoonsgegevens worden op verzoek van de persoon in kwestie verwijderd uit de database.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marbon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging

Marbon Chocolade events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@marbon.nl. Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internet-verbinding (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

COVID-19

Marbon werkt volgens de actuele richtlijnen van het RIVM. De aanvrager van de workshop is de contactpersoon. Deze ontvangt van Marbon bij binnenkomst een registratieformulier voor naam, e-mail en telefoonnummer, datum, aankomsttijd.
Dit formulier bewaart Marbon 14 dagen en wordt daarna vernietigd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Marbon Chocolade events kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruikt Marbon nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.